آزمون علمی پايه پنجم ابتدايی
  مدت پاسخگويي : 45دقيقه ، ،


1- كدام يك از شهرهاي زير در استان شما قرار ندارد؟  الف :سربیشه                  ب :طبس               ج :درمیان                        د :فردوس  ]


َ2- نسبت وسعت ناحيه ي كناره ي درياي خزر به جمعيت آن چگونه است ؟الف: زياد است به كم                  ب: زياد است به زياد                       


 ج: كم است به زياد                    د: كم است به كم


3- مهمترين محصول جلگه هاي شمال ايران كدام است ؟    الف: برنج                 ب: گندم                  ج: پسته                         د: توتون


4- كدام گزينه بيان كننده ي مهمترين منابع گاز در كشور ماست ؟


الف: ناحيه ي خانگيران ، استان خراسان رضوي                               


   ب: ناحيه ي آغاجاري ، استان خوزستانج:منابع پارس جنوبي  در استان بوشهر                    د: هر سه مورد


5- سنگ آهن مورد نياز كارخانه ي ذوب آهن ايران از كجا تاٴمين مي شود؟


  الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان          ب : معادن سنگ آهن استان اراك   ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان          د  : معادن سنگ آهن استان يزد


6- همسايگان شرقي ايران كدامند ؟  الف: تركيه ، عراق        ب:  ارمنستان، نخجوان       


 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان          د: افغانستان، پاكستان
7- مهمترين رود تركمنستان كدام است ؟


  الف : آمودريا                  ب: ارس                ج: تجن                     د: اترک


8- مرکز ارمنستان کدام يک از شهرهاي زير است؟الف: باکو               ب: ايروان             ج: عشق آباد                        د: نخجوان


9- رود پرآبي که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود مي آيد چه نام دارد؟الف: اروند رود               ب : کارون              ج : شط العرب              د: قزل ايرماق


10- کوه هاي هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟الف: افغانستان                ب: ترکمنستان              ج: ترکيه               د: پاکستان11- به برگزيده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند براي پيامبري ، چه مي گويند؟الف: خلافت                    ب : بعثت            ج: بيعت                           د: امامت


12- پيامبر(ص) اولين حکومت اسلامي را در کدام شهر تشکيل داد؟الف: مکه                       ب: مدينه              ج: حجاز                    د:حبشه


13- کدام جمله در باره ي خوارج درست است؟


الف: اين گروه در ابتدا از پيروان حضرت علي (ع) بودند.                       


 ب: اين گروه خلافت حضرت علي (ع) را قبول نداشتند.ج: اين گروه خلافت معاويه را قبول نداشتند.                  د: همه ي موارد درست است.


14- مؤسس سلسله ي قاجاريه که بود؟الف: کريم خان                 ب: آقامحمدخان      ج: نادرشاه                 فتحعلي شاه


15- کدام پادشاه مذهب شيعه را در کشور رسميت داد؟الف: شاه عباس       ب: محمدعلي شاه            ج: ناصرالدين شاه        د: شاه اسماعيل


16- پايتخت نادرشاه کدام شهر بود؟


الف: مشهد               ب: اصفهان                    ج: تهران                    د: دهلي 


17- اگر حكومت با همكاري مردم ، صنعت و كشاورزي را گسترش دهد تا شغل هاي بيشتري ايجاد شود، به كدام وظيفه ي خود عمل كرده است؟   الف: گسترش آموزش و پرورش             


 ب: نگهباني از استقلال كشور      ج: پاسداري از اسلام              د: مبارزه با فقر
18- چهار چيز مشترک ميان همه ي مسلمانان جهان چيست؟


الف: خدا ، قبله ، امام ، پيامبر                    ب: خدا ، کتاب آسماني  ، امام ، قبله


ج: خدا ، کتاب آسماني ، پيامبر، قبله             د: خدا ، کتاب آسماني ، پيامبر ، امام


19- کدام يک قوانين را در کشور اجرا مي کند؟الف: آموزش و پرورش        ب: دادگستري              ج: دولت    د: مجلس شوراي اسلامي


20- حضرت آيت الله خامنه اي در چه تاريخي به عنوان رهبر انقلاب اسلامي ايران انتخاب شد؟الف:سال 1368                ب: سال 1357            ج: سال 1359          د: سال 1367


21- كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟


      . الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند


       ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.     . د : الف و ج               . ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند


22- اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟الف: شيميايي          ب: فيزيكي      ج: فيزيكي و بعد شيميايي       د: شيميايي و بعد فيزيكي 


23- در كدام يك  از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟    الف: يخچال                         ب: ضبط صوت             ج: راديو           د:جارو برقي


24- مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟   الف: ارتفاع تكيه گاه              ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه       


 ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه                      د: جرم جسم


25- جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟  الف:نيكل و سنگ   -آهن                 ب: سنگ-   آهن ونيكل            


 ج: نيكل  -  سنگ                د: آهن و نيكل  - سنگ


26- كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟  الف: باكتري                ب: قارچ                ج: جلبك                 د: مخمرها


27- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتري دارد؟  الف:استحكام زمين                    ب:شدت زمين لرزه                     


 ج: استحكام ساختمان                    د: زمان وقوع زلزله


28- اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟              


الف: توليد دارو و مواد براي انسان                    ب: بيماري زايي در جانوران        ج: تجزيه و پوسيدگي مواد                                   د: بيماري زايي در گياهان


29- آزمايش يورستن منجر به کدام نتيجه شد؟


الف: بيشتر بيماري ها به علت وجود ميکروب ها ايجاد مي شوند.                   


 ب: گياهان نمک ها را از خاک مي گيرند.ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتري ها شوند.                                    


  د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.


30- کدام عبارت غلط است؟


الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.


ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.


ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.


31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی


- 32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟      چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجمالف: یک و بیست و دو سی و پنجم          ب: سیزده سی و پنجم     


ج:  بیست و دو سی و پنجم            د :  یک و سیزده سی و پنجم            33-  خمس 60 تا برابر است با:             


 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا


34-  کدام دسته از اعداد زير بر 6 بخشپذير است؟الف)36 و 513                                ب) 42 و 702                             


  ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 


35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار


36-  كدام گزينه درست است؟


الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                     ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمترج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                         د: همه ی موارد صحیح است.


37-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16


38-  حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟الف:  10                      ب:     1    60      9                        


  ج:  60     59       9                      د: 59       10


39- کدام دو عدد با هم برابرندالف: 80/2 و 8/2                    ب: 05/4   و  5/4           


   ج:  090/8    و 90/80               د: الف و ب هر دو صحیح است


40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر


موفق باشید.