الگوی طرح درس سالانه

طرح درس سالانه یا طرحدرس کلی عبارت از این است که محتوای یک ماده درسی براساس هدف و

برای یک سال آموزشی ،به مراحل وقدم های مناسب ومشخص تقسیم شود. برای تهیه چنین طرحی،باید

در ابتدای هر سال تحصیلی براساس اصول معین بین هدف های آموزشی و برنامه هفتگی ترتیبی اتخاذ

شود که مجموعه فعالیت های آموزشی بموقع وبدون وقفه در طولیک سال تحصیلی  اجرا شود .

این الگوفقط برای یک ماه طراحی شده است ،و معلمان می توانند آن را برای سه دوره سه ماهه تنظیم کنند

 

هدف کلی:

سال تحصیلی:

پایه:

درس:

فعا لیت های دیگر

هدف ویزه درس

موضوع وعنوان درس

فصل ها

روز وتاریخ جلسه

هفته ها

ماه ها

 

 

 

 

جلسه اول

 

هفته اول

ماه مهر

 

 

 

 

 

جلسه دوم

 

 

 

 

 

جلسه سوم

 

هفته دوم

 

 

 

 

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

جلسه پنجم

 

هفته سوم

 

 

 

 

 

جلسه ششم

 

 

 

 

 

 

جلسه هفتم

 

هفته چهارم

 

 

 

 

 

جلسه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل طرح درس سالانه

مرحله اول:تهیه تقویم طرح

تقویم طرح را می توان برای یک سال تحصیلی یا سه دوره سه ماهه با محاسبه

تعداد هفته ها وروزها وساعت هایی که در طول سال تحصیلی برای تدریس درس

مورد نظر پیش بینی شده است، محاسبه وتنظیم کرد .محاسبه بر اساس تقویم

سالانه انجام می گیرد. مثلا" اگر برای درس ریاضی چهارم ابتدایی هفته ای سه ساعت در سه جلسه منظور شده باشد ،مجموع جلساتدر هر ماه 12 جلسه یا

12ساعت ودر طول سه ماهه ی اول 36 جلسه بدون احتساب تعطیلات رسمی

وایام امتحانات وغیره خواهد بود .اگر تعطیلات رسمی از روی تقویم سالانه استخراج

وایام امتحانات وتعطیلات احتمالی نیزپیش بینی شود واز کل جلسات سه ماهه حذف شود ، زمان تدریس خالص ومفید سه ماه باقی خواهد ماند .

مرحله دوم:   

تقسیم محتوای درس یا هدف های آموزشی بر زمان خالص یا مفید تدریس .

ابتدا بهتر است محتوای درس یاهدف هاوسایر فعالیت هایآمزشی با احتساب فرصت لازم برای تمرین ومروردرس به سه دوره سه ماهه تقسیم شود . بهتر است کل محتوای کتاب یا ماده درسی درطول سال بر اساس دو پنجم ودو پنجم ویک پنجم

در سه ماهه های اول ،دوم وسوم تقسیم شوند . زیرا در سه ماهه ی سوم به علت

تعطیلات نوروزی ،شروع امتحانات و عوامل دیگر عملا" زمانتدریس محدودتر خواهد بود.

سپس محتوای فصل هاومباحث وهدف هاو سایر فعالیت هادرنظر گرفته شده در طول

هر سه ماه به واحد های کوچک تر درسییا محتوای متناسب با تک تک جلسات

آموزشی تقسیم شود .

مرحله سوم :

تعیین هدف ویزه تدریس در هر جلسه. در این قسمت، معلم باید با توجه به مجموعه ی فعالیت های در نظر گرفته شده ومحتوای درس ،هدف ویزه تدریس خود را در هر جلسه مشخص کند.

مرحله چهارم :

تعیین وپیش بینی فعالیت های دیگر آموزشی خارج از کلاس که برای تقویت یادگیری

شاگردان می تواند موثر باشد .

اموزش ابتدایی