تبديل تهديدها به فرصت   

وقتی طوفانی میوزد

بعضی ها در مقابل آن دیوار میکشند

و بعضی ها در مقابل آن اسیاب بادی میسازند.