طرح درس هديه هاي آسمان پايه پنجم

بر اساس مدل تحليل آموزشي

( ديد اكتيك)

عنوان درس: ميراث پيامبر- تعداد دانش آموز 25 نفر (5 گروه 5 نفره) تاريخ اجرا 18/10/84 مصادف با 17 ذي الحجه روز قبل از عيد سعيد غدير

آموزشگاه:         نام آموزگار:

 

اهداف  :     

دانشي      آشنايي با ويژگيهاي حضرت علي (ع) به عنوان جانشين پيامبر

       آشنايي با عيد غدير خم و مراسم اين روز

نگرشي  علاقه مندي و اشتياق نسبت به شركت در مراسم عيد غدير

مهارتي مشاركت در برگزاري مراسم جشن عيد غدير

 

فعاليت

شكل فعاليت اجتماعي

(فردي ، زوجي، گروهي جمعي)

مواد آموزشي (محتوا، موضوع، موقعيت و نقش)

ارزشيابي

(چي شده؟، چي شد يا نشد؟)

زمان مورد نياز

بخوان (خواندن همراه با درك مطلب)

فردي گروهي

محتوا

رابطه ي دانش آموزان با همديگر- رابطه ي معلم با دانش آموزان كتاب- كتاب كار

دانش آموز بتواند به خوبي و بدون اشتباه و با احساس از روي درس بخواند

10 دقيقه

موضوع

نبوت و امامت

موقعيت

كلاس

نقش

دانش آموز- معلم


 

تصوير خواني

(در مورد تصوير اظهار نظر كن)

فردي گروهي جمعي

محتوا

تصوير كتاب و كتاب كار

دانش آموزان بتوانند داستان درس را با توجه به تصاوير، كتاب و كتاب كار توضيح دهند

5 دقيقه

موضوع

جانشيني پيامبر

موقعيت

كلاس

نقش

دانش آموزان

خلاصه گويي (با توجه به متن درس خلاصه گويي كن)

فردي

محتوا

كتاب و كتاب كار

دانش آموز پس از خواندن از روي متن درس يا همان قسمتي كه خوانده خلاصه اي براي دوستانش بيان كند

10 دقيقه

موضوع

ميراث پيامبر

موقعيت

كلاس

نقش

دانش آموز با راهنمايي معلم

فعاليت كتاب كار

( من مي توانم)

فردي گروهي

محتوا

كتاب و كتاب كار

دانش آموزان در پايان درس بتوانند شعر درس را به صورت سرود گروهي بخوانند و گروهي تمرين ها را كامل و تصاوير را رنگ آميزي كنند.

10 دقيقه

موضوع

خواند سرود

كامل كردن سؤالات

موقعيت

كلاس

نقش

دانش آموزان با راهنمايي معلم

دلايل اهميت عيد غدير را بيان كن

( امامت حضرت علي (ع))

گروهي

محتوا

نظرات و عقايد دانش آموزان و كتاب هاي ديگر

در پايان تدريس دانش آموزان توانايي باين اهميت عيد غدير و شخصيت هاي مربوط به اين روز را داشته باشند.

10 دقيقه

موضوع

عيد غدير

موقعيت

كلاس يا محيط كتابخانه

نقش

دانش آموزان با راهنمايي معلم

آشنايي با عيد غدير و مراسم اين روز

( فعاليت خارج از كلاس)

فردي

محتوا

كتاب هاي مختلف و استفاده از نظرات بزرگترها

دانش آموزان پس از تهيه ي گزارش كه با استفاده از منابع مختلف و نظرات افراد مختلف گردآورنده اند، بتوانند آن را در كلاس براي دوستان خود بيان كنند.

آزاد

موضوع

عيد غدير و مراسم مربوط به آن

موقعيت

منزل (خارج از كلاس)

نقش

دانش آموز

گروه آموزشي پايه پنجم ابتدايي استان اصفهان

 ( با تشكر از همكاري سركار خانم طيبه بيدآباديان ).