فرصت های يادگيری    شناخت فصول ضرورت باروری بذرهاست