حضرت علی (ع)

کسی را که به تو امید بسته نا امیدش نکن.

نابود شد كسى كه ارزش خود را ندانست.

مردم دشمن چيزهايى هستند كه نمى دانند.

كسى كه درخت شخصيت او نرم و بى عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است.

در دگرگونى روزگار، گوهر شخصيت مردان شناخته مى شود.

قربانگاه انديشه ها ، زير برق آرزوهاست.

خود را به بى خبرى نماياندن از بهترين كارهاى بزرگواران است.

خردمند آن است كه هر چيزى را در جاى خود مى نهد. گروهى خدا را به اميد بخشش پرستش كردند، كه اين پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت كردند كه اين عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگذارى پرستيندند و اين پرستش آزادگان است.

تندخويى بى مورد نوعى ديوانگى است ، زيرا كه تندخو پشيمان مى شود، و اگر پشيمان نشد پس ديوانگى او پايدار است.