طرح درس  علوم چهارم ابتدایی

موضوع: آینه ها و کاربرد آن    

   پایه: چهارم ابتدایی       

تعداد: 

       زمان: 25 دقیقه

هدف کلی : آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها

اهداف جزیی:

                                                1- انواع آینه ها را نام ببرید.

             دانستنی ها←          2- پس از تشکیل تصویر در آینه ها مشاهدتش را توضیح دهید.

                                                 3- کاربرد هر یک از این آینه ها را در زندگی روز مره شرح دهید.

 

                                  1- آینه ها رابا علاقه مشاهده می کند و در پاسخ به سوالات کنجکاو است.

         نگرش ←       2- در نگهداری آینه ها در مصارف بعدی دقت لازم را دارد.

                                  3- در هنگام عملیات بسیار فعال و مشتاقانه عمل می کند.

 

           1- با آینه های مختلف تصویر را تشکیل داده و دقیق مشاهده می کند و  با یکدیگر مقایسه می کند.

مهارت←   2- در باره ی کاربرد هریک از آینه ها در زندگی روزمره با اعضا ی گروه بحث می کند و مثال می زند و اطلاعات لازم را جمع آوری  می کند.

                      3- در هنگام آزمایش و در امر مشاهده  و لمس کردن دقیق عمل می کند.

روش تدریس: مکاشفه ای – گروهی – مشاهده ای

 

وسایل مورد نیاز: آینه های تخت- فرورفته- برآمده- برگه ی فعالیت- کتاب درسی- خودکار

سلام واحوالپرسی- حضور و غیاب- - دقت در رفتار دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی: بچه ها تمام شما آینه ها را خوب دیده اید و لمس کرده اید سعی کنید به سوالی که مطرح می کنم فکر کنید و پاسخ دهید. چه زمانی از آینه ها استفاده می کنید؟

دانش آموزان :پس از کمی فکر کردن پاسخ می دهند، زمانی را که نمی توانیم چیزی را به طور مستقیم ببینیم از آینه استفاده می کنیم.مثل دیدن خودمان- داخل ماشین وقتی نشسته ایم پشت سر خود را باآینه می بینیم.

ایجاد انگیزه:آینه هایی که از قبل تهیه کردیم روی میز قرار می دهیم  و با سوالی در ارزشیابی مطرح کرده ایم ایجاد انگیزه جهت ارائه درس جدید ایجاد می شود.

گام اول :بچه ها را به سه گروه چها نفره تقسیم می کنیم و به آنها ازهر نوع آینه به تعداد نیاز می دهیم و یک برگه فعالیت نیز در اختیار آنها قرار می دهیم.( زمان: 7 دقیقه)

معلم:بچه ها خوب روی میز خود را نگاه کنید لطف کنید برگه فعالیت را در اختیار یک نفر از گروه قرار دهید و به آینه ها خوب توجه کنید، لمس کنید و با دقت مشاهدات خود را در برگه فعالیت یادداشت کنید.

گام دوم:معلم، بچه ها وقت تمام شده است لطف کنید سکوت را رعایت کنید و از هر گروه یک نفر برگه فعالیت را بردارد و در پای تخته مشاهدات خود را یادداشت کند.( زمان: 5دقیقه)

بچه ها:  هر گروه یک نفر مشاهدات و نتیجه گیری گروه را پای تخته یا دداشت می کند.

 

گزارش ها:دانش آموزان آینه ها را از نظر شکل ظاهر آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرده اند .

1- آینه های تخت                           2- آینه های فرورفته                                  3- آینه های بر آمده

گام سوم: معلم:بسیار عالی حالا بچه ها به گروه ها برگردید و دوباره سعی کنید این دفعه تصویر خود یا دوستانتان را در آینه مشاهده کنید و در برگه فعالیت یادداشت کنید.

دانش آموزان:دوباره بچه ها مشغول مشاهده و آزمایش می شوند و مشاهدات را این گونه ثبت می کنند.

گروه اول تا گروه سوم ← آینه های صاف ( تخت)تصویر را به همان اندازه واقعی که است نشان می دهند.

آینه های فرو رفته:اگر جسم نزدیک باشد تصویر بزرگتر از جسم و مستقیم.

آینه های برآمده: تصویر دور تر از اندازه واقعی دیده می شود.

معلم:آفرین بچه ها شما درست حدس زده اید پس کتاب ها را باز کنیم و ببینیم این آینه ها کجا مورد استاده قرار می گیرند.

گام چهارم← باز گشت به کتاب

متن درس توسط یکی از بچه ها خوانده می شود و توسط معلم توضیح داده می شود و به سوالاتی که مطرح شده در باره ی مصارف آینه ها با پاسخ هایی که دانش آموزان می دهند کامل می کنیم.

آینه های تخت ←در منازل و آرایشگاها

آینه های برآمده ←در ماشین

آینه های فرورفته ← در دندان پزشکی ها

 

گام پنجم ← جمع بندی مطالب ، ارزشیابی تکمیلی ←

پرسش سوالاتی از قبیل ←1- انواع آینه ها را نام ببرید     2- نحوه تشکیل تصویر در آینه ها را نام ببرید.  

3- نحوه ی کاربرد آینه ها را در مکانهای مختلف توضیح دهید و .... اگر پاسخ ها نادرست بود دوباره توضیح داده می شود تا از یادگیری مطالب درسی مطمئن شویم.

 

تعیین تکلیف ←

بچه ها حالا که با انواع آینه ها آشنا شدید تحقیق کنید این نوع آینه ها بجز مواردی که در بالا گفته شد کاربرد دارد.

منظور ← سر پیچ جاده ها- در چراغ اتومبیل- شب خوابها و....

تکمیل چک لیست:

                                اهداف رفتاری    

گروه1

گروه2

گروه3

1- انواع آینه ها رانام ببرید؟

2- نحوه ی تشکیل تصویر در هر آینه را توضیح دهید؟

3- کاربرد آینه ها در زندگی روزمره را بنویسید؟

4- آینه های فرورفته را در جاهای دیگر نحوه استفاده را مثل بزنید؟

 

 

 

نمره