آب کم جو، تشنگی آور به دست

تا بجوشد  آبت   از  بالا  و  پست