اشکال دنیا اینست که نادانها مطمئنند و دانایان مردد.