امام علی (ع)

شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.