• کوه های کم طاقت، آتشفشانند.
 •  شاید برای رعایت بهداشت ، شیشه عمر یک بار مصرف است .

   

 • زنبور عسلی که شیره گل قالی را بمکد ، دست خالی به کندو برمی گردد .
 • گاهی برای خودت هم دستی تکان بده .

   

 • آدم های یک دنده ، سرعتشان کم است .
 • دو رو بودن سکه ها را ، چرا خیلی ها نمی دانند؟
 • پرنده‌ای که فريب مترسک را بخورد، از گرسنگی می‌ميرد.

   

 • ماهي از عرض رودخانه به دريا نمي رسد.