• وقتي خودت را درون چاله اي مي يابي، اولين كاري كه بايد انجام دهي اين است كه دست از حفر كردن برداري.

  • مسیری بیش از معمول را بپیما. آنجا هیچ وقت شلوغ نیست.
  • نمی توانی کسی را به بیش از مقداری که خودت پیموده ای راهنمایی کنی
  •  اگر خودمان اشکالی نداشتیم، از متوجه شدن اشکالات دیگران لذت نمی بردیم.

  • دوست داری پرواز کنی؟ باید از شر چیزی که سنگینت کرده، خلاص شوی.

  •  چنان زندگی کن که وقتی فرزندانت در مورد عدالت،توجه و راستی فکر میکنند به یاد تو بیفتند .

  • از خدا بخواه تو را به همان مسیری که خودش دوست دارد

     هدایت کند و درآن مسیر ثابت قدم نگه دارد.