نمونه سوال هديه های آسمان کلاس چهارم ابتدايی

۱ـدو تا از نشانه های نیکو کاران در قرآن ........و........ می باشد

الف) فرو نشاندن خشم و بخشش خطا کاران

ب)   بخشش خطا کاران خوشرویی                                                                                     

 ج)   فرو نشاندن خشم و احترام          

 د)   احترام و خوشرویی

۲ـمناسب ترین رفتار قرآنی با دوستی که با شما بد رفتاری کرده است کدامیک از موارد زیر است؟

الف) خوشرویی با او

  ب)  بدرفتاری با او

   ج)  مهربانی با او

   د)  بخشیدن او

۳ـ زکات میدهیم که........

الف).............................

  ب)................................

۴ـ خدا مهربان است چون ......................

۵ـ  اقتدا کردن یعنی ........................

الف) از کسی پیروی کردن

  ب) از کسی به طور کامل پیروی کردن

  ج) از کسی گاه گاهی پیروی کردن

  د) از کسی تقلید کردن

۶ـ شکل مقابل کدامیک از موارد زیر را نشان می دهد (شکل آدمی که دست بر دعا دارد)

الف) مالک یوم الدین

  ب)  قل هوالله احد

  ج)  ربنا علیک توکلنا

  د)   و الله یحب المحسنین

۷ـ در گرفتار ی کدام دعا مناسب تر است ؟

الف) اهدنا الصراطالمستقیم

  ب) ربنا اتنا فی الدنیا حسنه

  ج) ربنا علیک  توکلنا

  د) ایاک نعبد و ایاک نستعین

۸ـ کعبه قبله مسلمین در کدامیک از مسجد های زیر قرار دارد؟

الف) مسجدالاقصی

  ب) مسجد قبا

  ج) مسجد النبی

   د) مسجد الحرام

۹ـ در مسجد می توانیم کار های زیر را انجام دهیم...

الف).......................

  ب)..........................

  ج).........................

  د).........................

۱۰ـ در داستان کودکی حضرت موسی و به آب انداختن او دو تا از نشانه های توجه و محافظت خداوند به موسی (ع) را بنویسید

۱۱ـ آسیه یکی از بهترین زنان د نیا است چون........................

۱۲ـ در اعماق دریا چه کسی به ماهی ها امید میدهد؟(شکلی از چند ماهی که درون آب هستند)

۱۳ـ چرا خداو ند ثواب نماز جماعت را بیشتر از نماز فرادی قرار داده است چون...............

الف)........................

  ب)......................

۱۴ـن ماز آیات میخوانیم تا.......................................

۱۵ ـ اگر پدر و مادر از نیاز های ما خبر نداشتند آنگاه ...................

الف).........................

  ب).....................................

۱۶ـ چه کسی به نوزاد شیر خوار یاد داده است  که وقتی گرسنه است گریه کند ؟

الف) مادرش

  ب)  پدرش

  ج)  خدا

  د)  خودش

۱۷ ـر وزی چند کبوتر با هم پرواز می کردند. ناگهان از بالا چشم آنها به مقداری دانه روی زمین افتاد . خوشحال شدند و کنار دانه ها نشستند و مشغول خوردن شدند. ناگهان توری روی آنها افتاد و آنها را زندانی کرد. هرچه تلاش کردند نتوانستند پرواز کنند. ناامید شدند و بی حرکت ماندند. یکی از انها گفت: چرا تلاش نمی کنیم؛ اگر همینطور دست روی دست بگذاریم شکار چی میرسد و همه ما را از بین می برد . بقیه حرف او را قبول کردند و گفتند چه کار کنیم؟تو از همه ی ما دانا تری . او گفت با فرمان من همه با هم پرواز می کنیم. همه این کار را کردند و همراه تور پرواز کردند و............

الف) با دو جمله داستان را کامل کنید

  ب) دو کار خوب و دو کار بد کبوتران را بنویسید

  ج) عمل کردن و گوش دادن به حرف های کبوتر دانا یعنی........

      - حرف شنویی   - تقلید کردن         - ا قتدا کردن     - احترام به بزرگتر

   د) در کدامیک از عبارت های زیر رفتاری ما نند رفتار کبو تران در مقابل کبوتر دانا وجود دارد ؟

      - روزه       - نماز فرادی          - نماز جماعت             - زکات