نمونه سوالات درس نگارش
و انشای فارسی
جمله های صحیح یا غلط را با علامت  * مشخص نمایید :

    الف)در گزارش نویسی ثبت واقعیّات ضروری نیست .(5/0) صحیح*    غلط*

          ب)محل تمبر بالای پاکت در گوشه راست است . (5/0)  صحیح *     غلط*

      2.خلاصه نویسی یکی از راه های کسب مهارت در .........است . (5/0)

      3.در بیت زیر کدامیک از آرایه های ادبی به کار رفته است ؟ (5/0)

بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی             خورشید و ماه و انجم و لیل و النهار کرد

      الف)مبالغه*          ب) ایهام *              ج)تضاد *               د)تشبیه *

       4. کدام گزینه یک فعالیت گروهی نگارشی به شمار می رود ؟ (5/0)

      الف)نامه نگاری *  ب)خلاصه نویسی * ج)روزنامه دیواری*  د)گزارش نویسی*

       5. استفاده از مداد و رنگ قرمز و رنگهای تند در نوشتن نامه چگونه است ؟ (5/0)

      الف)مودّبانه *     ب)دور از ادب  *    ج)اشکالی ندارد*   د)درست است *

       6.برای هر یک از صفت های زیر یک موصوف مناسب بنویسید : (1)

خندان ............   نفیس ..............  با ایمان .................  عظیم .............

       7.در نوشتن نامه به چه مواردی باید توجه کرد ؟ (1) (چهارمورد )

       8.عبارات نا تمام زیر را در یک بند کامل کنید : (1) (دو خط)

امسال    .......................................................................................

........................................................................................

       9.با کلمه های داده شده یک بند (دو سطر) درباره کشور عزیزمان،،ایران،،بنویسید .(1)

(جوانان _ وحدت _غیرت _ از خود گذشتگی ) .........................................................................................

10.نوشته زیر را به فارسی ساده و روان برگردانید : (1)

پروردگارا ما را راه راست بنمای ، راه آنانکه نیکو داشت کردی آنها را نه راه آنان که بر آنها

......................................................................................................

خشم گرفتی و نه راه گمراهان .

.......................................

ب)    درباره یکی از سه موضوع زیر انشایی بنویسید :

    1.نقش ورزش در سلامت روح و جسم

    2. نام نیکو گر بماند زآدمی                  به کزو ماند سرای زر نگار 

    3. سال پیامبر اعظم (ص)

دانش آموزان عزیز هنگام نوشتن متن انشا خواهشمند است این نکات را رعایت کنید :

1. یکی از موضوعات را انتخاب کنید .

2.درباره آن به دقت فکر نمایید .

3.سعی کتید در حد لزوم و به موقع از عناصر زیبایی سخن مانند : جان بخشی  ، ضرب المثل ، تشبیه و ........... استفاده كنید

4.تمیز و خوش خط بنویسید .

بر گرفته از:وبلاگ اقای مجدیان

http://sanjesh2.blogfa.com/