نتایج یک تحقیق نشان میدهد:

ایرانی ها ازمیانگین بهره ی هوشی بالاتری از ژاپنی ها در کودکی برخوردارند.

اما این قضیه در سال های بعد به عکس  میشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!