سایتهای  عالی

 

 

آدرس سايتها

نام سايت

http://www.oerp.sch.ir

سازمان پژوهش و برنامه ريزی درسی

http://www.madreseh.co.ir

انتشارات مدرسه

http://www.talif.sch.ir

دفتر تاليف

http://www.roshdmag.org

دفتر انتشارات کمک آموزشی

http://www.rici.ac.ir

موسسه پژوهشی

http://www.roshd.ir

رشد

با توجه به قیمت بالای کتاب

هزاران جلد کتاب فارسی را رایگان دانلود کنید

کتابخانه های دیجیتالی در ایران عزیز ما:

www.takfa.ir

www.rasaneh.org

www.saniehpress.com

www.persianbooks.blogspot.com

http://library.tebyan.net

www.nlai.ir

www.academist.ir

http://62,60,154,20

www.srlst.com

http://persianbookslisting.mybesthost.com

www.irandoc.ac.ir

www.did.ir

http://www.ebookpars.com

www.aqlibrary.ir/diglib/irandiglib.aspx

www.iranbar.com/phk.php22

http://213,176,109,132/dl/home/logingpage.aspx

http://library.irost.org

http://lib.istt.ir

www.rose-net.co.ir/iaudl/university.asp?id=29

www.rose-net.co.ir/iaudl/university.asp?id=13

http://library.aut.ac.ir

نظرتون چیه؟