نمونه سوالات تاريخ-  پايه چهارم ابتدايي   

                                                  جواب صحيح رابا علامت ×  مشخص كنيد  .

مهم ترين مشكل انسان نخستين چه بود؟

 

الف- تهيه لباس         ب- تهيه خانه          ج- فراهم كردن غذا           د- نداشتن ابزار  

انسان از آتش براي چه كارهايي استفاده مي كرد؟

 

الف- گرم كردن خود       ب- پختن غذا         ج- ساختن ظروف سفالي          د- همه موارد صحيح است  

بارواج كشاورزي مردم دركجا خانه مي ساختند ؟                                                                

                           

الف- دامنه ي كوه ها        ب- كنار رودخانه هاوچشمه ها          ج-  دشت ها         د- درهمه جا   

سرزمين مادها با كدام سرزمين همسايه بود ؟

 

الف پارس ها         ب- پارت ها            ج-  آريا يي  ها         د- مادها  

پايتخت اشكا نيا ن چه شهري بود؟ 

 

الف- تيسفون        ب- هگمتانه           ج- ارمنستا ن            د- مقد ونيه   

حضرت ابراهيم دركجا به دنيا آ مد؟

 

الف- با بل            ب- مصر               ج- مكه                   د- مدينه    

جا ها ي خا لي را با كلما ت مناسب پر كنيد.

انسا ن ها به تدريج توانستند ...................را اهلي كنند. 

                                                   

در د وره ي شكار.........به شكار مي رفتند و...............در پناهگاه مي ماندند.

 

پا د شاه ستمگرزما ن حضرت ابرا هيم (ع) ..................نا م داشت.

 

حضرت موسي (ع) درسرزمين ....................به دنيا آمد.                    

 

نخستين شهرها د ر كنا ر ر و د ها ي ...............؛....................و............... بوجود آ مد ند.

 

به پر سش ها ي زير پا سخ دهيد .

 

لقب فرما نروايا ن مصر چه بود؟آ ن ها چگونه مرد مي بود ند؟

 

 

سه گر و ه آ ريا يي ها را كه به ايرا ن آ مد ند را بنويسيد.

 

 

نخستين شهر ها چگونه به وجود آ مد ند؟

 

 

 

 

 

انسان ها ي نخستين در ابتدا غذا ي خود را چگونه بدست مي آ وردند؟

 

 

 

 

چرا انسا ن ها ي نخستين د ر غا رها زند گي مي كرد ند؟