نمونه سوالات جمله نويسي وانشا – نوبت اول

                

با استفاده ازكلما ت زير خاطرات جبّا ربا غچه با ن را كا مل كنيد.  

                                                                         

(اطفا ل - ابداع – اختراع –مقصود )

 

شنيده بودم درا روپا ، كسي الفبا يي ............كرده است كه با آ ن كود كا ن كرولا ل را با سوا د مي كنند .

 روزها وشب ها ي بسيا ري را د ر كا ر ....................الفبا ي كرولا ل ها گذ را ند م تا

 به .................رسيد م ، سپس چند كود ك كرولا ل د يگر را هم در با غچه ي ................ پذ ير فتم .

برا ي هر كلمه يك صفت بنويسيد .                                                                                                                 

 

                                                                      فكر...................                                             شب  ...............

 

                                                                   ........................                                              ......................        

كلمه ها ي هم معني را به هم وصل كنيد.

 

آ غوش    ،     عجيب    ،    هد ف   ،    دنيا   ،    بغل   ،    با وركرد ني    ،      عا لم     ،    مقصو د

مخا لف اين وا زه ها را بنو يس .              

 

د رو ن : ..........................                                                             دشمني : ............................. 

                                                                                           

خروج :.......................                                                                   خنده : ............................... 

            

جمع هر كلمه را بنويسيد . 

 

                                                               مد رسه : ....................                                     طفل :...................

با هركلمه جمله بسا زيد .

 

ورزش :....................................................................................................................

 

 

صرفه جو يي:............................................................................................................

 

 

 

راه ها ي د رست مصرف كر د ن وجلو گيري ازا سرا ف را د رچها ر بند بنويسيد.