دنیا دو روز است (یک روز با تو ویک روز علیه تو)

آن روز که با توست بر خود مغرور مشو

و آن روز که علیه توست صبور باش