نتایج تیز هوشان

http://www.nodet.net/Azmon/map.asp

نتایج تیز هوشان

پذیرفته شدگان مرحله اول راهنمایی بیرجند
 به ترتیب  شماره شناسایی
ردیفشماره شناسایی نام خانوادگی نامنام پدر شهر ثبت نام ١ ١٧٠۵١٢استیلاعلیرضامحمدرضابیرجند٢ ١٧٠۵١۵اقاحسنی مهدی محمدحسین بیرجند٣ ١٧٠۵٢٠جعفر زاده مایوانمحمدحسین قربان محمدبیرجند۴ ١٧٠۵٣١رفیعی مصطفی علیرضابیرجند۵ ١٧٠۵۴١عابدینی محمدحسن امین بیرجند۶ ١٧٠۵۴۴عبداللهی کاریزنومهدی علیرضابیرجند٧ ١٧٠۵۴۶غلامی محمدحسن بیرجند٨ ١٧٠۵۴٨فرهنگ فرمحمدرضاهمایون بیرجند٩ ١٧٠۵۵۴محمدی محمدغلامحسین بیرجند١٠ ١٧٠۵۵۵محمدی میلادعبدالرحیم بیرجند١١ ١٧٠۵۵٧موسوی سیدعلی سیدهادی بیرجند١٢ ١٧٠۵۵٨نجاری درمیاناشکان محمدرسول بیرجند١٣ ١٧٠۵۵٩نوفرستی نیماعلیرضابیرجند١۴ ١٧٠۵۶١توکلی انارانمسعودمحمدرضابیرجند١۵ ١٧٠۵٧٢احمدی مصطفی حسین بیرجند١۶ ١٧٠۵٧٣اریا نژادمصطفی محمدعلی بیرجند١٧ ١٧٠۵٧۶بهادرعادل حبیب اله بیرجند١٨ ١٧٠۵٧٧بهدانی سهیل حسن بیرجند١٩ ١٧٠۵٨٠توفیقی مجیدعباسعلی بیرجند٢٠ ١٧٠۵٨۶خادم مهدی جوادبیرجند٢١ ١٧٠۵٨٨خسرویرضاحسن بیرجند٢٢ ١٧٠۵٩۵زارعی علی غلامرضابیرجند٢٣ ١٧٠۵٩٩شیبانی شهاب محمدبیرجند٢۴ ١٧٠۶٠٢عبادی حمیدحسین بیرجند٢۵ ١٧٠۶٠٩قلاسی مودصادق محمدرضابیرجند٢۶ ١٧٠۶١٨نمائیامین محمدحسن بیرجند٢٧ ١٧٠۶٢٨اسعدزاده علیرضااله نظربیرجند٢٨ ١٧٠۶٣١اکبری مهردادمحمودبیرجند٢٩ ١٧٠۶٣٢بارانی احسان حسن بیرجند٣٠ ١٧٠۶٣٣باقری مسعودمهدی بیرجند٣١ ١٧٠۶٣۴بهدانی امیرحسین محمدعلی بیرجند٣٢ ١٧٠۶۴١ترابی بهزادداریوش بیرجند٣٣ ١٧٠۶۵٠دهقان پورمفردجمال علی بیرجند٣۴ ١٧٠۶۵٢راه رومحمدعلی علیرضابیرجند٣۵ ١٧٠۶۵۴رضائی پورمحمداحمدبیرجند٣۶ ١٧٠۶۵٧زارع کیارش رضابیرجند٣٧ ١٧٠۶۵٨زرین کوبمحمدمحمدحسینبیرجند٣٨ ١٧٠۶٧٠عرب پورامین محمدرضابیرجند٣٩ ١٧٠۶٧٧قوام پورمحمدمحمدرضابیرجند۴٠ ١٧٠۶٧٩معینی اسطرخمهدی نعمت الله بیرجند۴١ ١٧٠۶٨١مهرجوسعیدمحمدبیرجند۴٢ ١٧٠۶٨٢میری علی اسماعیل بیرجند۴٣ ١٧٠۶٨۴نجفی محسن حسین بیرجند۴۴ ١٧٠۶٨۵نخعی پورحسین قربان بیرجند۴۵ ١٧٠۶٨٨نیای عباسییونس محمدبیرجند۴۶ ١٧٠۶٨٩هیرمندزادایوب احمد نعیمبیرجند۴٧ ١٧٠٧٠٧سلمانی علی محمدبیرجند۴٨ ١٧٠٧١١موسوی نژادسیدمحمدحسین سیدحاجی بیرجند۴٩ ١٧٠٧١٢یوسفی امید

/ 1 نظر / 37 بازدید

salam khaste nabashid.webloge por mohtava va amozandeyi darid.khoshhal misham agar be webam ye sar bezanid.agar ba tabadole link moafegh bodin khabar bedin.agar khastid mano link konid ba name (shimi elme kimiagari)link konid.piroz va sarboland bashed. [گل]