نکاتی مهم درباره ارزشیابی

نکاتی مهم درباره ارزشیابی

- ارزشیابی، یکی از ارکان هر برنامه آموزشی است.
۲-
ارزشیابی، به طور اخص نظارت اندازه گیری کیفیت، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.
۳-
ارزشیابی، آگاهی از میزان کارآیی و کارآمدی به طور اعم عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است.
۴-
ارزشیابی، تنها به امتحانات پایانی محدود نمی شود.

ادامه...

/ 0 نظر / 7 بازدید