نتایج تیز هوشان

پذیرفته شدگان مرحله دوم   دبیرستان  
 به ترتیب  شماره شناسایی

بیرجند

ردیف

شماره شناسایی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

شهر ثبت نام

کد مرکز

١ ٣١٧٣٨٣ ابراهیمی  امیر محمدرضا بیرجند 2530 ٢ ٣١٧٣٩٠ اژدری  رامین  محمدحسین  بیرجند 2530 ٣ ٣١٧٣٩١ استانستی  امیر حسن  بیرجند 2530 ۴ ٣١٧٣٩۴ اصلاحی ثانی محمد رضا بیرجند 2530 ۵ ٣١٧٣٩۵ اکبرزاده  علی  عباس  بیرجند 2530 ۶ ٣١٧٣٩۶ اکبری  حمیدرضا علی اکبر بیرجند 2530 ٧ ٣١٧٣٩٧ اکبری  محمدرضا محمودرضا بیرجند 2530 ٨ ٣١٧٣٩٨ الهی  امیرمحمد رضا بیرجند 2530 ٩ ٣١٧٣٩٩ امیر ابادی عادل  بهرام  بیرجند 2530 ١٠ ٣١٧۴٠١ بخشی  بهنام  فهیم  بیرجند 2530 ١١ ٣١٧۴٠٣ بهدانی  حسین  حسن رضا بیرجند 2530 ١٢ ٣١٧۴٠٨ پور شافعی پیمان  هادی  بیرجند 2530 ١٣ ٣١٧۴١١ توسلی  فاضل محمود بیرجند 2530 ١۴ ٣١٧۴١٣ جمهوری پوریا بهزاد بیرجند 2530 ١۵ ٣١٧۴١۴ جهانی  حسین  محمدعلی بیرجند 2530 ١۶ ٣١٧۴١٩ حامدی  امیرعلی سیدعلی  بیرجند 2530 ١٧ ٣١٧۴٢٢ حسن نژاد احسان  محمد بیرجند 2530 ١٨ ٣١٧۴٢٣ حسنی  محمد غلامحسین  بیرجند 2530 ١٩ ٣١٧۴٢۴ حسین زاده  مرتضی  محمد بیرجند 2530 ٢٠ ٣١٧۴٢۵ حسینی  امیر غلامحسین  بیرجند 2530 ٢١ ٣١٧۴٢٨ حسینی  سیدمحمدرضا سیدمحمدباقر بیرجند 2530 ٢٢ ٣١٧۴٣٢ حیدری  سیدمهدی  سیدحسن  بیرجند 2530 ٢٣ ٣١٧۴٣٣ حیدریان  سید بهنام سیدمحسن  بیرجند 2530 ٢۴ ٣١٧۴٣٨ خلیلی  علیرضا محمدرضا بیرجند 2530 ٢۵ ٣١٧۴٣٩ خندان  مرتضی  محمدحسین  بیرجند 2530 ٢۶ ٣١٧۴۴١ دباغی  علی  غلامرضا بیرجند 2530 ٢٧ ٣١٧۴۴٣ راه انجام  عباس  حجی  بیرجند 2530 ٢٨ ٣١٧۴۴۵ رخشانی  مصطفی  علی جان  بیرجند 2530 ٢٩ ٣١٧۴۴٧ رضوانی خراشادیزاده  رفیع  محمدرضا بیرجند 2530 ٣٠ ٣١٧۴۴٨ زراعت کار عرفان  محمدحسن  بیرجند 2530 ٣١ ٣١٧۴۴٩ زربان  امیرحسین  اصغر بیرجند 2530 ٣٢ ٣١٧۴۵٣ زنگوئی  حامد محمدعلی  بیرجند 2530 ٣٣ ٣١٧۴۵۴ زنگوئی  حمید محمدعلی  بیرجند 2530 ٣۴ ٣١٧۴۵٧ ساغری گر سینا محمود بیرجند 2530 ٣۵ ٣١٧۴۵٩ سالکی  رسول  محمد بیرجند 2530 ٣۶ ٣١٧۴۶٢ سلیمانی  قاسم  علی  بیرجند 2530 ٣٧ ٣١٧۴۶٣ سلیمانی راد مصطفی  مهدی  بیرجند 2530 ٣٨ ٣١٧۴۶۴ شایسته فر میثم  علیرضا بیرجند 2530 ٣٩ ٣١٧۴۶۶ شعبانی  حامد محمود بیرجند 2530 ۴٠ ٣١٧۴۶٨ صادقی  مجتبی  احمدعلی  بیرجند 2530 ۴١ ٣١٧۴٧١ طحان  حسن  یوسف  بیرجند 2530 ۴٢ ٣١٧۴٧٣ عباسی  مهدی  عباس  بیرجند 2530 ۴٣ ٣١٧۴٧۵ عرفانی  عبدالمجید محمود بیرجند 2530 ۴۴ ٣١٧۴٧٨ علمدارمقدم سیدعلی  سیدمحمدرضا بیرجند 2530 ۴۵ ٣١٧۴٨٣ علیزاده  سجاد علیرضا بیرجند 2530 ۴۶ ٣١٧۴٨۵ غیرتی  علی اکبر شیرمحمد بیرجند 2530 ۴٧ ٣١٧۴٨٨ فرزانه نیا امین  علی  بیرجند 2530 ۴٨ ٣١٧۴٩٠ قدبا علی  محسن  بیرجند 2530 ۴٩ ٣١٧۴٩۶ کریم ابادی  رضا محمدعلی  بیرجند 2530 ۵٠ ٣١٧۴٩٧ گلبویی موسوی  سیدامیرحسین سیدحسن  بیرجند 2530 ۵١ ٣١٧۴٩٩ لطفی  ارمین  حمیدرضا

/ 0 نظر / 19 بازدید