الگوی طرح درس سالانه

الگوی طرح درس سالانه

طرح درس سالانه یا طرحدرس کلی عبارت از این است که محتوای یک ماده درسی براساس هدف و

برای یک سال آموزشی ،به مراحل وقدم های مناسب ومشخص تقسیم شود. برای تهیه چنین طرحی،باید

در ابتدای هر سال تحصیلی براساس اصول معین بین هدف های آموزشی و برنامه هفتگی ترتیبی اتخاذ

شود که مجموعه فعالیت های آموزشی بموقع وبدون وقفه در طولیک سال تحصیلی  اجرا شود .

این الگوفقط برای یک ماه طراحی شده است ،و معلمان می توانند آن را برای سه دوره سه ماهه تنظیم کنند

 

هدف کلی:

سال تحصیلی:

پایه:

درس:

فعا لیت های دیگر

هدف ویزه درس

موضوع وعنوان درس

فصل ها

روز وتاریخ جلسه

هفته ها

ماه ها

 

 

 

 

جلسه اول

 

هفته اول

ماه مهر

 

 

 

 

 

جلسه دوم

 

 

 

 

 

جلسه سوم

 

هفته دوم

 

 

 

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
ابو الفضل

درود از مطالب و اطلاعات مفيدتون استفاده كردم . سپاسگذارم .