اندیشه خلاق

نیاز توجه به انسان های خلاق

اندیشه خلاق ، نیاز دانش آموز

به راستی هرانسانی ازژرفابینی به انسان ، شگفت زده می شود.اینطور نیست؟خدا از خلق چنین موجودی به دیشه هاست از مخزن استعداد الهی است.خلاقیت همانند اکوسیستم عمل میکند.تاثیرات متقابل عاطفی واحساسی وبیولوژیکی وشخصیتی ومحیطی وجامعه خلاق خواه وجامعه خلاق گریزوامر مادی ومعنوی و... بر خلاقیت تاثیر می گذارد.ولی تلاش مثل هم بودن درخلاقیت یعنی شکل دیگر کپی بودن!!آ-پ سخت به خلاقیت نیاز دارد. د ر مدرسه نشان دادن یک راه حل واجبار درآن ،یعنی بستن همه راه حل ها برای حل مساله!!افراد در محیط خانه وکلاس وخیابان وفامیل ،با امتیاز ونمره وSCOREسنجیده می شوند،جای خلاقیت در این ارزیابی وارزشیابی کجاست؟ اندیشمند خلاق به چه روشهایی متکی است؟ بعضی از این روشها چنین است:1-راه حل های نامتعارف2-کوتاهترین راه وبیشترین بهرهخود تبریک میگوید. انسان.با اندیشه وتجربه ، چه نمی کند!!اینهمه اختراع اینهمه خلاقیت واینهمه کار های عجیب از دست نماینده وخلیفه او بر می آید.لذاخدا از هرزاویه ای ستودنی است خدای سبحان در قرآن  کریم چه میفرماید؟من انسان را از گل آفریدم.خالق وخلاقیت یعنی این شگفتی!!انسان  بادیدن بلندای روح دبسیاری از مادران وپدران وفداکاران تاریخ ،به حیرت در می اید.هر انسان فرهیخته ای در پهنه وژرفای اندیشه ،با مفاهیم به ظاهر مشابه ولی متفاوتی مواجه است:اگر از اندیشه وTHINKINGفاکتور بگیریم ،به اندیشه های گوناگون میرسیم:

1-LOGICAL2-CRITICAL3-OPEN4-SCIENTISTTIC5-ANALOGICAL 6- NVERGENT-7-DIVERGENT8-  UPSID-DOWNو...فرد خلاقCREATIVE انسان سرآمد GIFTED وانسان مستعد TALENTED با هم قریب ولی متفاوت میباشد.پس خلاقیت بکار گیری انواع اندبشه و به همه جزییات توجه نمودن2-تمرکز3-به کار کیری نیروی خیال4-غیر عادت حرکت نمودن5نوآوری 6-اندیشه منظم وگاه نامنظم برای نظم نوین7-تولید ایده نو8-ترکیب تازه9-راههای متفاوت.10 -قدرت ریسک.و....اما موانع خلاقیت نیز بسیار است.به تحقیق سا ل 81 با عنوان "بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان دوره متوسطه" توجه فرمایید(پژوهشگر: عباسی استاد راهنما :کسایی).مثل هم شدن وتمایل به مثل هم بودن ،مانع خلاقیت است.استتار نظامی در زمان جنگ یک تکنیک جنکی است ولی استتاراندیشه ای یعنی مثل هم شدن  دریادگیری درکلاس درس،برای چیست ؟ مقبولیت اجتماعی به چه قیمتی؟ نیروی خلاق مورد نیاز جامعه را به قیمت ارزان فروختن همه اش ضرراست. پس باید بستر فرهنگی خلاق گشوده شود.البته دراین سا لها زمینه فراهم شده است. ولی باید بیشتر گشوده شود،تا همه کودکان ونوجوانان وجوانان بسوی خلاقیت پر بگشایند. باید از کودک خواسته شودراه جدید حل مسائل را ابراز کند. علاوه براین راه، راه تازه دیکری ارائه کند.تشویق برای راههای تازه.اندیشه خلاق چقدر ارزش دارد؟ به همان اندازه که کشورهای توسعه یافته حاضرند،همه امکانات لازم را دراختیار این افراد بگذارند.اهمیت وارزش بزرگان تاریخ ما در چیست؟مگر دراندیشه؟

ای برادر تو همه اندیشه ای      مابقی خود استخوان وریشه ای (مولوی)  بعضی که در مطالب کمتر ژرف می شوند ،بنظر همه مطالب اتاق نگرش وفکر یکی است وتکراری .کمی بیشتر لطف بفرمایید واز این وادی خارج خواهید شد.بله موضوع یکی است ولی در محتوی از زوایای گوناگون به اندیشه نگاه شده است.هر چه جلوتر می رویم، کار مشکل تر میشود.لذا موضوع، وعنوان لطف کنید،تا اتاق شکوفا شود..در نگرش واندیشیدن سختی ها وجود دارد.البته هر کار، سختی خودش رادارد.همه سوال ها با فکر حل می شود،جزء مرگ!

از رنج کشیدن ،آدمی حر گردد        قطره چوکشد حبس ،صدف در گردد(خیام)

فشار سیاسی –اقتصادی استکبار با نظام ما چه کرد؟ نتیجه چه شد؟اکتشاف واختراع وخلاقیت در پژشکی ونظامی و  مهندسی و....ایران اسلامی را در همه عرصه های جهانی سر بلند کرد.

آرزوی هر کشوری، داشتن انسانهای  متفکر وخلاق است.شکوفایی خلاقیت ،یک تولید، یک سرمایه ماندگار است.کسی این سرمایه رانباید ازدست بدهد.استقلال اولین واژه شعار انقلاب چگونه تحقق می یابد؟در سایه آموزش وتربیت انسان های خلاق. تشویق افراد خلاق ،دوای دردهای بی شمار است.نظام ارزشیابی خلاق ،یعنی نظام سرمایه گذاری در انسان.نظام پاداش وتنبیه نیز می تواند، جامعه رابه پویایی نوینی برساند.خلاق وبی تفاوت، باید پاداش یکسان بگیرند؟.این روند سبب سردی خلاق نخواهد شد؟خوشبختانه جهره های ماندگار وجشنواره خوارزمی وتجلیل ازنخبگان و...همه در همین مسیر می باشد.صاحب باغ انگور وارد باغ شد ودید یک دزد ویک خرس مشغول خوردن انگور هستند.صاحب باغ خرس را از باغ بیرون کرد ولی دزد را به درخت بست ومشغول زدن شد.دزد گفت : چراء تبعیض قائل می شوی؟ صاحب باغ گفت:خرس می خورد ومیرود ولی تو می خوری ومی بری!!بعضی از افرادخلاق ،هم نمره ارزشیابی بیشتری باید بگیرند وهم از بعد معنوی وهم مادی تشویق شوند.وبر عکس افراد بی تفاوت وکم تفاوت ،باید آموزش   راهبردهای  یادگیری راجهت بهره وری سازمان طی نمایند.

/ 0 نظر / 8 بازدید