کمــروئی در کـودکان

کمــروئی در کـودکان

 

 کمروئی در کودکان می تواند آنها رااز جمع و فعالیتهای اجتماعی دور کند. چنانچه این مسئله در دوران کودکی رفع نشودتأثیرات خود را در دوران بزرگسالی نشان خواهد داد. برای آشنائی با علل و راهکارهایرفع کمروئی، این مقاله را مطالعه بفرمائید...


کمروئی در بین کودکان بسیار شایع است وبسیاری از والدین را نگران می کند که چطور با این مسئله کنار بیایند. در این مقالهراهکارهایی جهت غلبه بر کمروئی ارائه شده است . ابتدا علل کمروئی را ذکر میکنیم.

  •  عــــوامل زمینه ساز ژنتیک
  • رابطه دلبستگــی کمتــر بین والدین و کــودک
  • ضعف در اکتساب و یادگیــری مهارت های اجتماعــی
  • برخورد خشن خواهـــر و بــرادر با کودک
  • دست انداختن کـــودک و مـــورد انتقاد قــــرار دادن شدید او.

جنبه هـــای مثبت و منفـــــی کمـــــروئـــــی

کودکان کمرو کمتر درگیررفتارهای غیر اجتمائی می شوند، چون اینگونه کودکان به نظرات دیگران راجع به خوداهمیت می دهند و همیشه مراقب و نگران رفتار خود هستند. جنبه منفی کمروئی این است کهکودکان کمرو کمتر به انجام مهارت های اجتمائی می پردازند و دوستان کمتری دارند.آنها بیشتر از انجام ورزشها و نمایش که باعث می شود در مقابل دیگران قرار گیردپرهیز می کنند. در این صورت این کودکان اعتماد به نفس پائینی دارند و اندوهگین ومضطرب هستند.

 

نقش والــــدیــن در غلبــه بــر کمروئــــــی کــودکـــان

در اینجا پیشنهادمیشود که حداقل برای یک ماه، تا حد امکان راهبردهای متعدد را بکار برده و مواردیرا که به نظر میرسد اثر بخش هستند، ادامه دهید.

 

۱. برای کودک از زمانی صحبت کنید که در آن هنگام شما نیزرفتاری خجالتی داشته اید.

وقتی کودکان از خجالتی بودن خود احساس شرم می کنند در این هنگام است که عزت نفس خود را از دست می دهند. والدین در این مورد میتوانند به کودک خود کمک کنند یعنی به آنها بگویند که: "ما هم در این شرایط امکانداشت خجالت بکشیم." و به آنها بگویند که چطور شد رفتار اجتمایی پیدا کردند و بررفتار خجالتی خود چیره شدند. کودکان چون تصویری خداگونه از والدین خود دارند، باآگاهی یافتن از چنین مطلبی در مورد خجالتی بودن خود احساس بهتری پیدا می کنند.

 

۲. برای فرزندان خود توضیح دهید که رفتار اجتماعـــی برای آنها چهفایده های دارد.

کودکان وقتی بدانند انجام یک رفتار سودمند است، تمایل پیدامی کنند تا آنرا انجام دهند. والدین تجارب شخصی خود را برای کودکان بازگو میکنند.مثلا: "برای اینکه معلم بشوم، مجبور بودم بر کمروئی خودم غلبه کنم، چون معلم شدننیازمند این است که فرد بتواند هر روز با افراد تازه صحبت کند".بدین صــورت والدینمی توانند رفتار اجتماعی را به کودکان خود بازگو کنند.

 

۳. هنگامی که کودکان از برقراری ارتباط و تعامل داشتن ابراز ترسمی کنند، با آنها همدردی کنید.

یکی از راههایی که می توانید برای غلبه برترس فرزندان اقدام کنید این است که: احساس آنها را درک کنید و با آنها همدردی کنید. مثلا اگر بخاطر کمروئی از رفتن به فوتبال امتناع می کند در چنین موقعیتی والدینبگویند که: "احساس نگرانی و خجالت و ترس تو را درک می کنم. من خودم گاهی دچار ایناحساس می شوم". وقتی کودکان می بینند که احساس آنها برای دیگران مهم است در اینصورت سعی می کنند بر ترس خود غلبه کنند.

/ 0 نظر / 44 بازدید